team

Team

We are digital experience creators, enabling businesses to invent, transform and succeed.

Board of Directors

N R S Babu
N S Lal
Hari M R
Athul Lal A G
Ajith M R
Anitha S T
Sreeni R
Robin Jacob
Arun V
Sudheesh R
Renjith R
Harikrishnan P V

Teams

Prathap V K
Karunakaran N
Anup P
Bhagyanath M
Raghu Polekkat
Prasobh Kumar R S
Aravind A
Jayakrishnan J
Shamila A
RAJEEV S NAIR
Harikumar G
Arun V V
Akshay Krishnan G R